โครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 27 ก.ค.60 (1)

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอพักนักศึกษา และชั้น ๑ อาคาร ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน 

27 ก.ค.60 (2)