ขอขอบคุณ

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภายใน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดหัวไทร (วัดเปี่ยมนิโครธาราม) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจดีย์ ๒ ชั้น คือ ชั้นบนเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุเกตุแก้วจุฬามณี และประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ๔ ทิศ และชั้นล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตลอดจนเพื่อให้ประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อพระสงฆ์ในการประกอบกิจต่าง ๆ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้
   วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)                                                                                     
เวลา ๑๗.๐๐ น. ฉลององค์กฐินสามัคคี ณ วัดหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

   วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑)                                                                                 เวลา ๐๙.๐๙ น. แห่องค์กฐินไปยังพระอุโบสถ วัดหัวไทร
          เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีถวายองค์กฐินสามัคคี
          เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
          เวลา ๑๓.๓๙ น. เททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลา ๔ องค์

กฐิน   7 8 ต.ค.60