1 picture   21 11 60

   ในวันที่ ๒๑ พฤศจิากยน พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยขน์แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดทำเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ทั้ง ๙ คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ (๑) อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (๒) อาจารย์อารียา บุญทวี (๓) อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (๔) อาจารย์ชลธิชา นิสัยสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (๕) อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์  (๖) อาจารย์นันทวัน ค่ำสุริยา  (๗) อาจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ (๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำตาล เทพพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (๙) อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 

2 picture   21 11 60