เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๗  

ป้าย   ประชาสัมพันธ์

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติ "งานมหกรรมศาิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานชาติ ครั้งที่ ๗" ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี

1   3 5 ธ.ค.60 2   3 5 ธ.ค.60

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับศิลปินอาเซียนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้ภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักศึกษา