เชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี"  

27311

1   สวนจิตรลดา  

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน" และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้