เชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี"  

27311

1   สวนจิตรลดา  

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน" และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 

2   สวนจิตรลดา  3   สวนจิตรลดา    

    ๑. เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมผู้บริหาร สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ องค์การบริหารนักศึกษา และหอพักนัก่ศึกษา ณ ห้องประชุม กบส. อาคาร กบส.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

    ๒. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ณ ห้องโชคโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

    ๓. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  เดินทางศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กรุงเทพมหานคร

    ๔. เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมคณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมในการจัดโครงการเวทีศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ ณ ห้องโชคโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

   ๕. เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีมอบ "รางวัลเพชรสารภี" ในวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑