21492

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจร

art 1 art 2 art 3

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มศิลปิน ๙๘ กลุ่มศิลปินตะวันออก ชมรมครูศิลปะจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน) โดยจัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ฉะเชิงเทรา และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์