21492

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจร

art 1 art 2 art 3

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มศิลปิน ๙๘ กลุ่มศิลปินตะวันออก ชมรมครูศิลปะจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน) โดยจัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ฉะเชิงเทรา และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยประยุกต์ใช้ศิลปะไทยแบบร่วมสมัย และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมใ นท้องถิ่นและประาชาสัมพันธ์ศักยภาพผลงานศิลปะของคณาจารย์ นักศึกษาสู่สาธารณชน