ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว

 ลานวัฒนธรรม 61 (1) ลานวัฒนธรรม 61 (2) 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล

ลานวัฒนธรรม 61 (3) ลานวัฒนธรรม 61 (4) ลานวัฒนธรรม 61 (6)