พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต 01

 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การทำเฉลว   7 ก.พ.61 (1)การทำมัดย้อมจากสีธรรมชาติ   7 ก.พ.61 (2)