พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต 01

 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การทำเฉลว   7 ก.พ.61 (1)การทำมัดย้อมจากสีธรรมชาติ   7 ก.พ.61 (2)

 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต 02

ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ

การทำหมวกกุยเล้ย   9 ก.พ.61 (3) การทำหมวกกุยเล้ย   9 ก.พ.61 (4) การทำหมวกกุยเล้ย   9 ก.พ.61 (5)