แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อนุมิภาคลุ่มน้ำโขง 

1   ลุ่มน้ำโขง  2   ลุ่มน้ำโขง  3   ลุ่มน้ำโขง

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ - ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

4   ลุ่มน้ำโขง   5   ลุ่มน้ำโขง 

6   ลุ่มน้ำโขง 7   ลุ่มน้ำโขง