แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่นและงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เพชรบูรณ์ 1

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สำนักงานศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์