ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์) 

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์) ตั้งแต่วันที่ ๒-๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพ.ศ.๒๕๖๑) ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารดดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3