สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑

1   สงกรานต์ 61   2   สงกรานต์ 61 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ