สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑

1   สงกรานต์ 61   2   สงกรานต์ 61 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้สูงอายุ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีให้กับบุคลากร

3   สงกรานต์ 614   สงกรานต์ 61 5   สงกรานต์ 61 6   สงกรานต์ 61

7  สงกรานต์ 61 8   สงกรานต์ 61