เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและประกวดวาดภาพ  

 1   Art   7 8 06 61  2   Art   7 8 06 61

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนัำเรียน นักศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย) ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจมีเวทีแสดงออกด้านการวาดภาพเนื้อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพวาดให้แสดงนิทรรศการให้กับผู้สนใจได้ชื่นชมและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย

3   Art   7 8 06 61   4   Art   7 8 06 61