ส่งเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

Boon Klang 1 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑