ส่งเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

Boon Klang 1 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจของชุมชน และเป็นการถ่ายอด สืบสาน เผยแพร่องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรเฉพาะด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

 กำหนดการ 12 13 พ.ค.61

 Boon Klang 2  Boon Klang 3

   กำหนดการ 30 พ.ค.61