อบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๖

Eng 1

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์