อบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๖

Eng 1

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ 

 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทและอาเซียน

Eng 2    Eng 3