สร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร)

รำแก้บน 01

รำแก้บน 1 รำแก้บน 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร) ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๓ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย