ต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘  

ต้นกล้า ครั้งที่ 8

 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา ห้องหงส์ทอง ชั้น ๓ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งสร้างเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา