สัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร 

 สัมมนาแผนบริหารความเสี่ยง

1   อยุธยา   21 22 06 61  

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น โดยกลุ่มงานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา