สัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร 

 สัมมนาแผนบริหารความเสี่ยง

1   อยุธยา   21 22 06 61  

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น โดยกลุ่มงานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์ศิลปะ วัฒนะรรมและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาิวทยาลัยและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

2   อยุธยา   21 22 06 61  3   อยุธยา   21 22 06 61