โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

1   พระยาศรีฯ

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  

 เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระยาศรีสุนทรโวหาร ปูชยียบุคคลของชาวจังหวัดฉะะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบรมครูด้านภาษาไทย เป็นผู้มีคุณวุฒิในวิชาหนังสือไทย หนังสือขอม และยังเป็นผู้รอบรู้ในวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย

2   พระยาศรีฯ 3   พระยาศรีฯ