ประวัติความเป็นมา...ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดิมคือหน่วยประเคราะห์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และข้อมูลทั่ว ๆ ไป ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖

           ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ครั้นเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กระจายงานออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้จังหวัดที่มีวิทยาลัยครู ใช้วิทยาลัยครูเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีวิทยาลัยครูให้ใช้โรงเรียนประจำจังหวัด เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติควบคู่กันไปด้วย จวบจนปัจจุบัน

ผู้บริหารงานด้านวัฒนธรรมของหน่วยประเคราะห์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักศิลปวัฒนธรรม  และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้แก่

.  อาจารย์สุจิรา           ยงเยี่ยงงาม                     พ.ศ. ๒๕๑๖      ถึง     พ.ศ. ๒๕๒๐

.  ผศ.ธานี                  ปาลสุทธิ์                        พ.ศ. ๒๕๒๐      ถึง     พ.ศ. ๒๕๒๔

.  อาจารย์ดำรงเกียรติ    นกสกุล                         พ.ศ. ๒๕๒๔      ถึง     พ.ศ. ๒๕๒๘

.  ผศ.ชุมศรี                นพวงศ์ ณ อยุธยา             พ.ศ. ๒๕๒๘      ถึง     พ.ศ. ๒๕๔๑

.  อาจารย์เรณู             ขวัญฉาย                       พ.ศ. ๒๕๔๑       ถึง     พ.ศ. ๒๕๔๕

.  อาจารย์จินดา           เนื่องจำนงค์                   พ.ศ. ๒๕๔๕       ถึง     พ.ศ. ๒๕๕๖

๗.  อาจารย์อารียา          บุญทวี                          พ.ศ. ๒๕๕๖       ถึง     พ.ศ.๒๕๖๐

๘.  อาจารย์ธรรมรัตน์       สิมะโรจนา (รักษาราชการ)  วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙.  อาจารย์ ดร.จินดา       เนื่องจำนงค์                     วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน