ประวัติความเป็นมา...ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดิมคือหน่วยประเคราะห์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และข้อมูลทั่ว ๆ ไป ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖

           ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ครั้นเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กระจายงานออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้จังหวัดที่มีวิทยาลัยครู ใช้วิทยาลัยครูเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีวิทยาลัยครูให้ใช้โรงเรียนประจำจังหวัด เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติควบคู่กันไปด้วย จวบจนปัจจุบัน

ผู้บริหารงานด้านวัฒนธรรมของหน่วยประเคราะห์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักศิลปวัฒนธรรม  และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้แก่

.    อาจารย์สุจิรา             ยงเยี่ยงงาม            พ.ศ. ๒๕๑๖      ถึง     พ.ศ. ๒๕๒๐

.    ผศ.ธานี                    ปาลสุทธิ์               พ.ศ. ๒๕๒๐      ถึง     พ.ศ. ๒๕๒๔

.    อาจารย์ดำรงเกียรติ      นกสกุล                พ.ศ. ๒๕๒๔      ถึง     พ.ศ. ๒๕๒๘

.    ผศ.ชุมศรี                  นพวงศ์ ณ อยุธยา    พ.ศ. ๒๕๒๘      ถึง     พ.ศ. ๒๕๔๑

.    อาจารย์เรณู               ขวัญฉาย              พ.ศ. ๒๕๔๑      ถึง     พ.ศ. ๒๕๔๕

.    อาจารย์จินดา             เนื่องจำนงค์           พ.ศ. ๒๕๔๕     ถึง     พ.ศ. ๒๕๕๖

๗.    อาจารย์อารียา            บุญทวี                 พ.ศ. ๒๕๕๖     ถึง     ปัจจุบัน