ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์


ปรัชญา

อนุรักษ์  พัฒนา  สร้างสรรค์  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการชุมชน

พันธกิจ

.  ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการชุมชน

๒.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก และการเรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

๓.  ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พึ่งทางภูมิปัญญาแก่ชุมชน

๔.  การสร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

           ๑. มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๒.  เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ โดยส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๓. เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่าย อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ และร่วมแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น