อัตลักษณ์ ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์


อัตลักษณ์

              สร้างสรรค์งาน บูรณาการท้องถิ่น

ปรัชญา

อนุรักษ์  พัฒนา  สร้างสรรค์  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศและความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการชุมชน

พันธกิจ

.  ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการชุมชน

๒.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก และการเรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

๓.  ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พึ่งทางภูมิปัญญาแก่ชุมชน

๔.  การสร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

       ๑. ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายที่เข้มแข็งในการบริการศิลปะ วัฒนธรรม การบริการชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

         ๒. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีในอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

         ๓. ดำเนินการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง