NEW...!
ข้อมูลรายการเบื้องต้น
 
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ - ภาพกิจกรรม

พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) 
  อ่านต่อ.....

อบรมภาษาอังกฤษ

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การเรียนรู้คำศัพท์เครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน  
อ่านต่อ.....

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน (โครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น) เพื่อการดำเนินการโครงการเย าวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนมีแนวทางในการนำคุณธรรมจริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรมไทยใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่านต่อ.....

การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและสีอะคริลิก

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบร่วมสมัย "การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและ
สีอะคริลิก" ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และอาคารทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวขน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์
อ่านต่อ.....

การสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโชคอนันต์
ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ห้องโชคโสภณ และห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓
อาคารราชนครินทร์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรม
อ่านต่อ.....

บริการวิชาการฯ แก้ไขปัญหาความยากจน

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เรื่อง “การทำน้ำนมข้าวยาคู น้ำพริกปลานิลสมุนไพรตรีผลา ท้องม้วน
และน้ำพริกปลาร้าสมุนไพร” วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
อ่านต่อ.....

บุคลากรดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง  ด้านวิชาการและวิจัย
- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์  ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กั บมหาวิทยาลัย
- อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจํานงค์  ด้านการบริการสังคม
อ่านต่อ.....

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ให้กับชุมชน
อ่านต่อ.....

ประเพณีสงกรานต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท ร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ
สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใน จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และวันครอบครัวชาวราชน ครินร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ โดยมีการแสดงของอาจารย์และบุคลากร
ทั้ง ๕ คณะ ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรที่ เกษียณอายุราชการ 
อ่านต่อ.....

การทำกล้วยรังนก กล้วยคาราเมล
และน้ำตะไคร้ดอกอัญชัญ เมี่ยงตะไคร้

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โดยจัดกิจกรรมการสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำกล้วยรังนก กล้วยคาราเมล
และน้ำตะไคร้ดอกอัญชัญ เมี่ยงตะไคร้” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านต่อ.....

รายงานความก้าวหน้าลงพื้นที่ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการ
รายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
อ่านต่อ.....

สำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการ ศักยภาพ สภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพราชบุรีรมย์ เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมเสวนากลุ่ม (Focus Group)
โดยวิทยากร.. อาจารย์วิชัย พงษ์โหมด อ่านต่อ.....

ตลาดนัดวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ คณะ ๕ คณะ กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา หอพักนักศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เทศบาลตำบลปากน้ำ และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงน้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรม
บริเวณหน้าศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
อ่านต่อ.....

ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางคล้า ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวไทร โรงเรียนวัดคูมอญ
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามและโรงเรียนวัดลาดบัวขาว
จัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว
อ่านต่อ.....

จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและมีส่วนร่วม อ่านต่อ.....

ศิลปินสัญจร (ลำปาง)

งานศึกษา ค้นคว้า และวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ "ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร
๒๕๖๒ : 2019" (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ.....

อบรมมัคคุเทศก์น้อย

งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพราช โรงเรียนวัดเทพราช
และสภาวัฒนธรรมตำบลเทพราช จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านต่อ.....

 
    กิจกรรมทั้งหมด
 
บอร์ดนิทรรศการ
 
การฝึกอบรม
 
ผลงานวีดีทัศน์
 
 
คณะผู้บริหาร/และบุคลากร
 
ติดต่อเรา
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา