บายศรีพญานาค
 
 

โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานบายศรีพญานาคประยุกต์”
วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องขุนทิพย์  อาคารราชนครินทร์(ชั้น๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา