รายงานความก้าวหน้าลงพื้นที่
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า
การลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา