อบรมมัคคุเทศก์น้อย
 
 

งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพราช โรงเรียนวัดเทพราช และสภาวัฒนธรรมตำบลเทพราช
จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชได้
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเทพราช

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา