การทำกล้วยรังนก กล้วยคาราเมล และน้ำตะไคร้ดอกอัญชัญ เมี่ยงตะไคร้
 
 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โดยจัดกิจกรรมการสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำกล้วยรังนก กล้วยคาราเมล และน้ำตะไคร้ดอกอัญชัญ เมี่ยงตะไคร้”
ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับชุมชน

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา