สำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน
 
 

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการ ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทพราชบุรีรมย์ เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมเสวนากลุ่ม (Focus Group) โดยวิทยากร.. อาจารย์วิชัย พงษ์โหมด
และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา