ศิลปินสัญจร (ลำปาง)
 
 

งานศึกษา ค้นคว้า และวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น
จัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ "ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒ : 2019" (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้สืบสานมรดกวัฒนธรรมและได้รับการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะ
และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา