ตลาดนัดวัฒนธรรม
 
 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ คณะ ๕ คณะ กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา หอพักนักศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เทศบาลตำบลปากน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา
และชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชนในท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา