ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
 
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง  ด้านวิชาการและวิจัย
- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์  ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กั บมหาวิทยาลัย
- อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจํานงค์  ด้านการบริการสังคม
- นางอัญชลี จําปาหอม  ด้านการบริการ (เฉพาะสายสนับสนุน)
- นายธวัช กฤตธนเวท  ด้านการให้บริการ (เฉพาะคนงาน แม่บ้าน พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย) 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา