การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของ ประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผ ลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับชุมชน

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา