สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินร์
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท ร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใน
จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ โดยมีการแสดงของอาจารย์และบุคลากร ทั้ง ๕ คณะ
ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรที่ เกษียณอายุราชการ 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา