ผลงาน / กิจกรรม
 
 

กิจกรรมปี 2561

กิจกรรมปี 2560

กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมปี 2558

59-12-19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในชุมชน
59-12-4 ราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ
59-11-29 เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 4
59-11-28 ราชภัฏราชนครินทร์ รวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
59-11-5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 2559
59-11-4 ราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
59-10-23 พระปิยะมหาราชรำลึก 2559
59-10-10 ลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ครั้งที่ 3
59-07-27 ประกวดดนตรีไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม
59-07-21 อบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4
59-07-5 สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
59-06-27 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ
59-06-14 ต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
59-06-9 สืบสานแนวพระราชดำริ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
59-05-24 สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร
59-04-8 สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2559
59-04-5 วิถีพุทธ ธรรม ครั้งที่ 2
59-04-1 พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
59-02-29 สวดมนต์ถวายพระพร
59-02-19 แลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์
59-01-19 ศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน
59 เพชรสารภีประจำปี 2559
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา