ผลงาน / กิจกรรม
 
 

กิจกรรมปี 2561

กิจกรรมปี 2560

กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมปี 2558

60-12-3 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7
60-10-7 ทอดกฐิน ประจำปี 2560
60-07-27 ราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
60-07-14 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุง
60-07-12 สร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม ละคอนชาตรี
60-07-5 สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร 2560
60-06-28 จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี
60-06-21 ต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
60-04-11 สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560
60-03-31 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
60-03-28 อบรมวิถีพุทธ-ธรรม
60-02-8 ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560
60-02-1 ประกวดสื่อมัลติมีเดียศิลปะ
60-01-21 ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา