ผลงาน / กิจกรรม
 
 

กิจกรรมปี 2561

กิจกรรมปี 2560

กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมปี 2558

61-06-27 ต้นกล้าวัฒนธรรม 2561
61-06-21 สัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร
61-05-30 ส่งเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
61-05-22 สร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม
61-05-15 อบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 6
61-04-28 ผลการคัดเลือก เพชรสารภี
61-04-10 สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวราชนครินทร์ ประจำปี 2561
61-04-2 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บายศรีพญานาค
61-03-14 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่นและงานประกันคุณภาพการศึกษา
61-03-3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อนุมิภาคลุ่มนํ้าโขง
61-02-27 เชิดชูเกียรตินักศึกษา เพชรสารภี
61-02-19 กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจร
61-02-9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์
61-02-1 ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561
61-01-18 สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ
61-01-7 เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและประกวดวาดภาพ
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา