ผลงาน / กิจกรรม
 
 
ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูล
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พระเจ้าตากสิน
การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ฯ (3 ครั้ง)
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
โคกพนมดี
       
อบรมบุคลากรสายสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
แบบมีชีวิต และองค์ความรู้
       
วาดภาพ ระบายสี
“ป่าชายเลนสดใส ในใจฉัน”
เทศกาลศิลปะต่างวิถี
วิถีศิลปะ Art Brut Thailand
การจัดทำแผนทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการส่งเสริม
เชิดชูประวัติศาสตร์ 
   
"รางวัลเพชรสารภี"
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี ๒๕๖๓
 
       
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา