ผลงาน / กิจกรรม
 
       
ทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี ๒๕๖๕
อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผน
ทำนุบำรุงศิลปะ -วัฒนธรรม
ศึกษาดูงาน-ผู้นำนักศึกษา
-นักศึกษา รางวัลเพชรสารภี
อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์ศิลปะ
 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
แบบมีชีวิต(โคกพนมดี)
โครงการอาหารและ
ขนมชาติพันธุ์
ส่งเสริมประวัติศาสตร์ศิลปะฯ
เบญจบุรพาสุวรรณภูมี
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับขนมพื้นถิ่น
       
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ
โครงการพัฒนาภูมิปัญญา
ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม
มอบรางวัลเพชรสารภี
ประจำปี ๒๕๖๔
       
สืบสานประเพณีและวัน ครอบครัวชาวราชนครินทร์
โครงการลานวัฒนธรรม
เพื่อเยาวชนและครอบครัว
โครงการสร้างมาตรฐาน
ทางศิลปะวัฒนธรรมฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทำแผนทำนุบำรุงศิลปะฯ
     
โครงการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔
   
       
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา