งานวิจัย
 

แนวทางการสร้างมาตรฐาน
การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
2556

รวมหน้างานวิจัย - 2558
กระบวนการเรียนรู้และจัดการ
ความรู้เรื่องตะไคร้ ของประชาชน
ตำบลคลองเขื่อน
การพัฒนาการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ของตำบลเทพราช
 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอำเภอคลองเขื่อน
ความพึงพอใจในบริการของ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ความเชื่อของประชาชนต่องาน
ประเพณืปิดทองพระพุทธชินราช
ของวัดทางข้ามน้อย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเพณีแห่ธงตะขาบ
       
การนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา