พินิจนคร ตอน ฉะเชิงเทรา

ประวัติเมืองฉะเชิงเทรา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คู่เลิฟตะลอนทัวร์ เมืองฉะเชิงเทรา

แหล่งเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะ ๕ คณะ กองพัฒนานักศึกษา หอพักนักศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

1   mom 2   mom

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 1   Mon

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสืบสานแนวพระราชดำริด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ลานปลูกข้าว สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภีฏราชนครินทร์ บางคล้า 

8 04 59 1 8 04 59 2

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้สูงอายุ บุคลากรมหาวิทยาลัยและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยและปรเพณีไทยที่ดีงาม 

8 04 59 3 8 04 59 4 

สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาประวัติศาสตร์ไทย แหล่งโบราณสถานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาสุนทาียภาพในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More

เทศน์มหาชาติ

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ ๙ "กัณฑ์มัทรี" ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Read More

ประกวดดนตรีไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

Read More

๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

Read More
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google